Emergency Call : 020 40151540

News Details

Diabetes Support Group 12th August 2016
Friday August 12, 2016

DayabaoTIsa sapao-T ga`up imaTIMga: (12 Aa^gasT 2016)

 

Da^. vaOSaalaI doSamauK yaa,Mcyaa maaga-dS-anaaKalaI sqaapna Jaaloalyaa “DayabaoTIsa sapao-T” ga`upcaI imaTIMga idnaaMk 12 Aa^gasT 2016 raojaI 2 majalyaavarIla ka^nfrnsa ha^lamaQyao JaalaI. sava- vayaaogaTatIla 12 $gNaaMnaI yaa vaoLI hjaorI laavalaI. jamalaolyaa sava-aMcaa pircaya Gao}na imaTIMgacaI saurvaat krNyaat AalaI. $gNaaMcyaa maagaNaInausaar yaa imaTIMgacaa mau#ya ivaYaya DayabaoTIsa roTInaaopqaI (DayabaoTIsamauLo haoNaaro nao~pTlaraoga) ha haota. Da^. saaxaI yaaMnaI DayabaoTIsa roTInaaopqaI mhNajao kaya, laxaNao AaiNa AapNa tao Aajaar ksaa TaLU Saktao yaaivaYayaI saivastr maaihtI idlaI. DayabaoTIsamauLo r@tatIla vaaZlaolyaa saaKromauLo nao~pTlaavar haoNaara duYpirNaama ]da. maaotIibaMdu va kacaibMadu yaaMnaa ksao saamaaoro jaavao laagato yaaivaYayaI maaihtI idlaI. yaavar AapNa vaoLIca ]payayaaojanaa kolaI naahI tr Aaplyaalaa kayamacao

AMQa%vahI yao} Sakto Asao saaMigatlao. ]pisqat Asaloalyaa p`%yaok $gNaanao Aaplao AnauBava kqana kolao. kahIMnaI Aaplao p`Sna maaMDlao ]da. Aahar ksaa Asaavaa,, r@tatIla vaaZlaolyaa saaKrocao yaaogya inaMya~Na ksao kravao? ASaairtInao $gNaaMcyaa Anaok SaMkaMcao inarsana krNyaat Aalao. yaa imaTIMgamaQyao $gNaaMnaI ]sfut- p`itsaad idlaa. puZIla imaTIMgamaQyao “DayabaoTIsamauLo maU~iPaMDavar haoNaara duYpirNaama” ha ivaYaya Asaavaa Asaa Aaga`h Qarlaa. ASaairtInao puZIla imaTIMgacaI vaoL AaiNa tarIK (9 saPToMbar 2016 duparI 2 to 4) inaiScat k$na imaTIMgacaa samaaraop krNyaat Aalaa. saImaa ma^Dma yaaMnaI ]pisqataMnaa AaoLKIcyaa navaIna saBaasadaMnaa Gao}na yaoNyaasa ivanaMtI kolaI.

 

 

« Back